Algemene Voorwaarden

TOPPR BV

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Aanmelddatum: de datum waarop de TOPPR JUF – MEESTER OF OUDER zich heeft ingeschreven voor een Opleiding. 
Aanvangsdatum: de datum waarop de studie gepland is te starten of daadwerkelijk gestart is. Bij klassikaal onderwijs is dat doorgaans de datum van de eerste

Datum einde Opleiding: de datum waar het certificaat is uitgereikt. 
de Klant aan te wijzen groep werknemers.
Inschrijving: een door de Klant ingestuurde en door TOPPR bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een Studieovereenkomst tussen de Klant en TOPPR. 
Klant: particulier, bedrijf of instelling die bij TOPPR een of meerdere Opleidingen afneemt. 
TOPPR:  Zakelijk B.V., afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 en 4. 
Opleiding: een door TOPPR verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.
Opleidingsinformatie: informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.toppr.nl en/of vermeld in andere documentatie. 
Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding. 
Opstartkosten: de kosten die TOPPR ten behoeve van de uitvoering van de Studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten.
Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst door TOPPR aan de Klant wordt doorbelast. Bij annulering bestaat de Redelijke vergoeding uit een percentage van de Prijs, en bij tussentijdse beëindiging bestaat de Redelijke vergoeding (kort gezegd) uit de Prijs van het reeds verzorgde onderwijs plus een percentage van de Prijs (als Opstartkosten). Verdere details zijn te vinden in artikel 13 (Annulering) en artikel 14 (Tussentijdse beëindiging).
TOPPR JUF-MEESTER-OUDER: natuurlijk persoon die Opleiding volgt. 
Studieduur: de duur van de Opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. 
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, Tussen de TOPPR en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door de TOPPR al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod van TOPPR bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. Wanneer de Opleiding start;
  2. De toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. De Prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. De wijze van betaling;
  5. De Studieduur.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en TOPPR zijn nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van TOPPR. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die TOPPR met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. De identiteit en het adres van TOPPR, inclusief het bezoekadres;
  2. Het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen.

Artikel 3 – Totstandkoming Studieovereenkomst

 1. Door in te schrijven voor een Opleiding gaat de Klant met TOPPR een Studieovereenkomst aan voor de overeengekomen Studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via een fysiek inschrijfformulier, (ii) telefonisch of (iii) via het webformulier op de Website.
 3. De Studieovereenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant TOPPR heeft bereikt en TOPPR de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van TOPPR. TOPPR kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit TOPPR B.V. een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerkopleiding. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de Opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door TOPPR genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 4. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit TOPPR B.V.

Artikel 5 – Betaling

 1. TOPPR is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. Betaling van de Prijs dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. TOPPR hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. TOPPR stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan TOPPR bij de Klant wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 4. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 5. Particuliere Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met TOPPR voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-maileen ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Studieovereenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door TOPPR heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. TOPPR betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Studieovereenkomst of retour ontvangen van het eventueel toegezonden Opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert TOPPR de retourzending niet en is de Klant verplicht een door TOPPR te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is TOPPR gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant
  1. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer (geheel) aansluit op de certificatie.
 3. Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft TOPPR geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.
  3. De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de Klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en TOPPR is beëindigd.

Artikel 8 – Studie- en serviceduur

 1. De Studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de Studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing dient binnen de studieduur te vallen.
 2. De Studieduur staat aangegeven in de Opleidingsinformatie op www.toppr.nl en op de inschrijfbevestiging.
 3. Een eventuele verlenging van uw Studieduur dient u zelf, tot uiterlijk 14 dagen voor de einddatum van uw Studieovereenkomst aan te vragen op het secretariaat van TOPPR.
 4. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. TOPPR houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Artikel 9 – Activering van modules

 1. Bij deelname aan de cursus dient de klant ook thuis de op gekregen lesstof te oefenen.
 2. Bij thuisstudies dient de Klant zelf de juiste voorwaarden te scheppen om het verkregen lesmateriaal toe te passen op een leerling.
 3. Behoudens eventuele zelfstudie thuis worden bij klassikaal onderwijs vervolgmodules door TOPPR geactiveerd. Het tempo en de volgorde daarvan is bepaald door het klassikale programma.
 4. TOPPR voorziet bij de eerste klassikale bijeenkomst alle cursisten van de benodigde instructies en materialen

Artikel 10–Certificering

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een Certificering.
 2. Als het Certificeren een integraal onderdeel van de Opleiding vormt, maken de examen-en diplomakosten een onlosmakelijk deel uit van de totale Prijs van de Opleiding zoals vermeld op www.toppr.nl.
 3. De Klant kan zich opgeven voor een herkansing van een Certificering. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een Certificering, en (ii) het tijdig voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing.
 4. TOPPR verstrekt het Certificaat van de Opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de TOPPR Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan TOPPR zijn voldaan.
 5. Uitsluitend een gecertificeerde maakt

Artikel 11 – Annuleren Klassikale Opleiding (Klassikaal+)

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde module naar het oordeel van TOPPR onvoldoende is, staat het de TOPPR vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant – overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (thuisstudie), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, dan de door de Klant bij inschrijving aangegeven keuze, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de Prijs voor het reeds verzorgde onderwijs (zoals bedoeld in artikel 12 lid 5) te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande Aanvangsdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 11 lid 3.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 is TOPPR, gerechtigd om bij de Klant een gedeelte van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen:
  1. Bij annulering tot een maand voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs;
  2. Bij annulering tussen twee weken en een maand voor aanvang van de Opleiding: 20% van de Prijs;
  3. Bij annulering tussen een week en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 30% van de Prijs;
  4. Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs.

Artikel 12 – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

 1. De Studieovereenkomst kan na aanvang van de Opleiding door de Klant uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden beëindigd. In het geval van opzegging per e-mail of brief geldt de datum van ontvangst van de e-mail of brief door TOPPR
 2. Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 12 lid 1, dan is de Klant, in lijn met artikel 7:411 BW e.v., een Redelijke vergoeding aan TOPPR verschuldigd.
 3. De Redelijke vergoeding bestaat, in geval van een Cursus De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs.
 4. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs.
 5. In geval de Prijs voor de Opleiding is verdeeld over verschillende periodes, dan wordt een periode aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 12 lid 3 en lid 4, indien de module voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging reeds definitief door TOPPR is gepland. Het is vervolgens niet relevant of de Klant (of de werknemer van de Klant) bij (de bijeenkomst(en) van) die module aanwezig is geweest of actief aan de module heeft deelgenomen.
 6. De prijs van aangeschafte extra materialen, die niet bij de Prijs zijn inbegrepen, zoals eventuele hard- en software, zal bij opzegging separaat voldaan moeten worden.
 7. Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de Klant of zijn werknemer niet in staat is om de Opleiding te vervolgen, kan de Klant TOPPR schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door TOPPR vastgestelde Redelijke vergoeding..

Artikel 13 – Uitvoering klassikaal onderwijs

 1. TOPPR heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan TOPPR om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan TOPPR het aantal bijeenkomsten per onderwerp reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet TOPPR er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal de TOPPR-cursist hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht TOPPR hier enig voordeel van ondervindt.
 3. Wanneer er naar het oordeel van TOPPR voor een onderdeel in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal TOPPR zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module als Thuisstudie aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 4. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan TOPPR om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door TOPPR geproduceerd Opleidingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij TOPPR.
 2. Gebruik van Opleidingsmateriaal, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden
 3. Alleen gecertificeerde cursisten zijn gerechtigd de TOPPR-methodiek toe te passen bij leerlingen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid TOPPR

 1. In het geval de Klant (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van TOPPR, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van TOPPR gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de TOPPR door de verzekeraar van de TOPPR onder geen beding te boven.
 2. De aansprakelijkheid van TOPPR voor letsel- en/of overlijdensschade en voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van TOPPR is niet beperkt.
 3. TOPPR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Opleidingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. TOPPR is niet aansprakelijk indien de Klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. TOPPR behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 6. De aansprakelijkheid van TOPPR strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor TOPPR verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van TOPPR of die door TOPPR aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 7. De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart TOPPR voor alle aanspraken van die werknemers.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

TOPPR verwerkt dagelijks verschillende vormen van, door de Klant verstrekte, persoonsgegevens. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt TOPPR conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van TOPPR

Artikel 17 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door TOPPR worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van TOPPR.

Artikel 18 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de (werknemer van de) Klant en TOPPR over de totstandkoming of de uitvoering van de Studieovereenkomst kunnen zowel door de Klant als door TOPPR aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij TOPPR heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is TOPPR aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer TOPPR een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet TOPPR eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. TOPPR dient daarbij aan te kondigen dat TOPPR zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij wettelijk erkende Opleidingen in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voorde certificering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Aanvullende voorwaarden STAP-budget

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruikt wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

Omschrijving regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op stapuwv.nl.

Artikel 1 – Inschrijving

In aanvulling op artikel 4 uit de algemene voorwaarden geldt dat de inschrijving kosteloos geannuleerd wordt als de aanvraag niet door UWV wordt goedgekeurd.

Artikel 2 – Betaling

In aanvulling op artikel 7 uit de algemene voorwaarden geldt dat tot € 1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag wordt door de student, dan wel zijn werkgever, voldaan.

Artikel 3 – Ongedaan maken

Tussen het moment van inschrijven voor de opleiding en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving ongedaan worden gemaakt, waarmee de overeenkomst kosteloos wordt beëindigd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

In aanvulling op artikel 8 uit de algemene voorwaarden geldt dat het herroepingsrecht ingaat op het moment dat de inschrijving door TOPPR definitief wordt bevestigd na goedkeuring door UWV. Als de herroeping plaatsvindt voor de startdatum, dan vervallen de inschrijving en de subsidie. Als de herroeping plaatsvindt na de startdatum van de opleiding, dan kan dit gevolgen hebben voor de door UWV verstrekte subsidie. Als de opleiding niet wordt gevolgd kan er geen positief bewijs van deelname afgegeven worden (zie artikel 7). Bij een herroeping na de startdatum zal een eventueel te crediteren bedrag nooit hoger zijn dan het door de Klant betaalde bedrag.

Artikel 5 – Annuleren Klassikale Opleiding (Klassikaal+)

In aanvulling op artikel 11 uit de algemene voorwaarden geldt dat het annuleren van een klassikale opleiding (en waarbij er dus geen sprake is van Herroeping zoals bedoeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden) ertoe kan leiden dat er geen positief bewijs van deelname afgegeven kan worden (zie artikel 7).
Een eventueel te crediteren bedrag zal nooit hoger zijn dan het door de Klant betaalde bedrag.

In aanvulling op artikel 11 uit de algemene voorwaarden geldt dat indien TOPPR en de Klant geen overeenstemming bereiken over een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, of een inschrijving al eens verschoven is naar een volgende startdatum, TOPPR de inschrijving kosteloos zal annuleren. Eventueel toegekende STAP-subsidie komt daarmee ook te vervallen.

Artikel 6 – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

In aanvulling op artikel 12 uit de algemene voorwaarden geldt dat het tussentijds beëindigen van de studieovereenkomst ertoe kan leiden dat er geen positief bewijs van deelname afgegeven kan worden (zie artikel 7).
Een eventueel te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het door de Klant betaalde bedrag.

Artikel 7 – Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt TOPPR een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan positief of negatief zijn. Een positieve verklaring wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een certificaat, Als het Bewijs van deelname negatief is kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij de student terug te vorderen, en/of de student voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid TOPPR

In aanvulling op de algemene voorwaarden geldt dat de TOPPR niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de student bij UWV.
TOPPR is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een negatief Bewijs van deelname.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

In aanvulling op de algemene voorwaarden geldt dat TOPPR de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is TOPPR vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met UWV.

 

SOLLICITATIE


  Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

  Mail ons:

  welkom@topprreading.org